nowości i wydarzenia

Informacja o realizowanej w roku 2022 strategii podatkowej przez Mosty Łódź Spółka Akcyjna

14.03.2024

Informacja o realizowanej w roku 2022 strategii podatkowej przez Mosty Łódź Spółka Akcyjna (dalej Mosty Łódź lub Spółka) została sporządzona na podstawie art. 27c ust.1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.) (dalej ustawa o CIT).
Zasady dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w Spółce
Mosty Łódź S.A. będąca spółka dominującą Grupy Kapitałowej Mosty Łódź S.A., działa w zakresie generalnego wykonawstwa budownictwa infrastrukturalnego (roboty mostowe, drogowe) jak i kubaturowego (obiekty użyteczności publicznej). Spółka prowadzi działalność na szeroką skalę na rynku krajowym. Spółka stając na czele Grupy wyznacza i stosuje standardy działalności oraz zarzadzania funkcją podatkową w sposób profesjonalny i zorganizowany, właściwy dla podmiotów działających w analogicznej skali.
Spółka poprzez coroczne audyty zewnętrzne charakteryzuje się wysokim poziomem transparentności co do prowadzonej przez siebie działalności. Mosty Łódź S.A. stojąc na czele Grupy wyznacza standardy zarządzania funkcją podatkową oraz posiada rolę decyzyjną co do podejmowanych w Grupie działań, w tym istotnych punktu widzenia rozliczeń podatkowych.
Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza jest wynikiem przyjętej strategii biznesowej , która jest zgodna z polskim jak również międzynarodowym prawem.
Spółka jako podmiot posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, świadoma jest ciążących na niej obowiązków podatkowych i podchodzi do ich realizacji z należytą odpowiedzialności.
Spółka wywiązuje się z postanowionego sobie celu, jakim jest bieżące oraz cykliczne realizowanie obowiązków podatkowych z zachowaniem ustawowych terminów oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.
Dodatkowo, w prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka nie podejmuje działań, które mogłyby zostać uznane za sprzeczne z ustawami podatkowymi oraz intencją ustawodawcy, a Zarząd oraz kierownictwo Spółki czuwa nad tym, by sprawy podatkowe Spółki traktowane były z jak najwyższą starannością poprzez promowanie wewnątrz organizacji podejścia opartego na uczciwości w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
Jednocześnie, w ramach Spółki funkcjonują służby ekonomiczne i finansowe, które bazując na doświadczeniu oraz najlepszej wiedzy, realizują obowiązki podatkowe w oparciu o wypracowane w ramach Spółki zasady i dobre praktyki regulowane przepisami zewnętrznymi w zakresie prawa podatkowego.
Poza wskazanym powyżej podejściem do kwestii podatkowych, Spółka kieruje się następującymi kluczowymi zasadami:
1.
zgodność z przepisami prawa – mając na uwadze, że Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, przy realizacji zadań podatnika i płatnika dąży ona do tego, aby jej działania były zgodne z przepisami prawa,
2.
transparentność i otwartość na komunikację z przedstawicielami administracji podatkowej,
3.
należyta staranność i zaangażowanie specjalistycznej kadry pracowników – Spółka dąży do tego, aby zarządzanie ryzykiem podatkowym było
realizowane mając na uwadze powyższe wartości oraz przy uwzględnieniu
charakteru i specyfiki prowadzonej przez siebie działalności, a w przypadkach wątpliwych, Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych,
4.
w ramach Spółki wypracowane zostały praktyczne zasady i mechanizmy, umożlwiające prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych.
Realizowanie strategii podatkowej w roku podatkowym
W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Spółka realizowała strategię podatkową w następujących obszarach:
1.
procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych – art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT,
W Spółce funkcjonują procedury i procesy umożliwiające prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych. W szczególności, w ramach Spółki zostały ujednolicone oraz uzgodnione zasady postępowania z poszczególnymi obszarami podatkowymi, m.in. realizacji konkretnych funkcji podatkowych została przypisana do poszczególnych pracowników Spółki w ramach odpowiedzialności służbowych.
Mosty Łódź S.A. jako spółka dominującą Grupy Kapitałowej Mosty Łódź S.A., w ramach zarzadzania funkcją podatkową przewodzi działaniom Grupy oraz nadzoruje bieżącą wymianę informacji, w tym w zakresie istotnych dla branży budowlanej ryzyk podatkowych pomiędzy spółkami z Grupy.
2.
Dobrowolne formy współpracy w organami Krajowej Administracji Skarbowej – art.27c ust.2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT,
W 2022 r. Spółka nie skorzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym przede wszystkim nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.
Spółka współpracuje z organami skarbowymi jak i osobami reprezentującymi urząd skarbowy właściwy dla Spółki.
3.
Realizowanie obowiązków podatkowych Skarbowej – art.27c ust.2 pkt 2 ustawy o CIT
Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nałożonych przez przepisy prawa była dokonywana przez Spółkę terminowo. Spółka jest w Polsce podatnikiem w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
4.
Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych – art.27c ust.2 pkt 2 ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.926 – z późn. zm.).
5.
Transakcje z podmiotami powiązanymi – art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT
W 2022 r. Mosty Łódź S.A. nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu Art. 11a ust.1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej.
6.
Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne – art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych.
7.
Interpretacje ogólne – art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w Art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.926 – z późn. zm.).
8.
Wiążąca informacja stawkowa – art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w Art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535 – z późn. zm.).
9.
Wiążąca informacja akcyzowa – art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w Art. 7d ust.1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz.11 – z późn. zm.).
10.
Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT
W 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie Art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i Art. 23v ust.2 Ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu ministra do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie Art. 86a § 10 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.926 – z późn. zm.).

Powrót